Zorgvisie

Mater Dei Driehoek is een “zorgzame” school. Gezien het kleine, familiale karakter kan de school een persoonlijk en kindgericht zorgbeleid voeren. In onze school is het zorgbeleid een verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. Maar uiteraard is de klasleerkracht de eerste en best geplaatste om het kind in al z’n hoedanigheden te bekijken. Want al spelende en al doende ontwikkelt een kind op zijn/haar eigen tempo.

Wanneer een leerkracht goed observeert, kan hij/zij heel wat vaststellingen doen. Dit kan zowel op verstandelijk, motorisch of sociaal- emotioneel gebied. Op basis van deze vaststellingen probeert de klasleerkracht op eigen initiatief en met medewerking van de ouders, de nodige interventies te doen. Zo kan bij voorbeeld een kind langer met materiaal werken, of begeleidt de klasleerkracht het kind tijdens zelfstandig werk/spel. Soms stelt de klasleerkracht ook de groepen zo samen dat kinderen van elkaar kunnen leren. Ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen bij ons meer uitdaging. De leerkracht noteert dit alles in het digitale leerlingdossier op Smartschool.

Wanneer de leerkracht ondervindt dat er te weinig evolutie is, zal hij/zij collega’s en/of het zorgteam aanspreken. Zij ondersteunen de klasleerkracht of bieden collegiaal hulp. Ook de directeur wordt betrokken in het proces en zal de evolutie mee opvolgen. Wanneer deze gedeelde deskundigheid niet voldoende blijkt, wordt, indien ouders akkoord gaan, het CLB(centrum voor leerlingbegeleiding) ingeschakeld. We denken dan aan kinderen met leerproblemen of sociaal- emotionele problemen. Het CLB kan heel wat onderzoeken doen om te komen tot de gepaste ondersteuning. In dit ganse proces worden ouders als gelijkwaardige partners betrokken.

De zorgcoördinator is de spilfiguur in de uitbouw van een zorgbeleid. Hij/zij doet dit vanuit deze schoolvisie. Samen met de directeur zal de zorgcoördinator ook zorg dragen voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van zorgbreed werken.

Voor het uitwerken van ons beleid gaan we uit van de kwaliteitsverwachting uit het Referentiekader van Onderwijs Kwaliteit (OK).

Onze school probeert een “open school” te zijn waarbij leerkrachten, zorgcoördinatoren en directie zich steeds luisterbereid willen opstellen. Dit is de sterkte van onze kleine, familiale basisschool!